Korupcijos prevencijos programos

PATVIRTINTA
UAB Joniškio autobusų parkas 
Direktoriaus Algirdo Lataičio
2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr V.1.42

                                     

UAB JONIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS  2016 – 2018 METŲ

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

 I.BENDROSIOS NUOSTATOS

         1. UAB Joniškio autobusų parkas 2016–2018 metų kovos su korupcija programa (toliau – Programa) parengta atsižvelgiant vadovaujantis: Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin.,2002, Nr.57-2297), Lietuvos Respublikos 2002 spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“.  

       2.   Programos tikslas – užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą bendrovėje.

        3. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, o Priemonių planas – užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę bendrovės veiklą.

         4. Programoje vartojamos sąvokos:

                4.1 Korupcija – bet koks darbuotojo, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir bendrovės interesams.

                  4.2. Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika.

                  4.3. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – darbuotojo darbo drausmės ar tarnybinis nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

              5. Kitos Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose įstatymuose apibrėžtas sąvokas.

 

II.PROGRAMOS SIEKIAMI REZULTATAI

                   6.  Programos tikslas – šalinti prielaidas korupcijai bendrovėje atsirasti.

                       6.1 mažinti korupcijos paplitimą;

                       6.2 didinti visuomenės pasitikėjimą bendrove;

                   6.3 nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir priemones nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti;

                       6.4 užtikrinti efektyvų programos, jos priemonių plano įgyvendinimą;

                 6.5 užtikrinti greitą ir išsamų korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atskleidimą ir tyrimą, garantuojant pažeidėjo atsakomybės neišvengiamumą;

                        6.6 visokeriopai ginti bendrovės klientų ir darbuotojų teises ir laisves.

                7.Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės:

                     7.1 korupcijos rizikos analizė bendrovėje;

                     7.2 korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas;

                     7.3 nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

 

III. KORUPCIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ, INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKLĄ.

         8. Už korupcijos prevenciją atsako administratorė Viktorija Kalvelienė.

         9.  Bendrovės veiksmų seka, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, išdėstyta programos 1 priede: „UAB Joniškio autobusų parko korupcijos prevencijos 2016-2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas“.

             10. Korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimas bendrovėje:

                   10.1 bendrovė parengia Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;

                   10.2 terminai nurodyti korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane.

               11. Antikorupcinis švietimas:

                       11.1 antikorupcinis ugdymas yra neatskiriama švietimo dalis, siekiant puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei ir valstybei sampratą norint įgyvendinti korupcijos prevenciją;

                      11.2 bendrovės internetiniame puslapyje skelbti informaciją apie įmonės veiklą;

                      11.3 sudaryti galimybę piliečiams, pastebėjusiems korupcijos požymių, netinkamų pareigų atlikimo, elgesio ir aplaidumo bendrovės darbuotojų veiksmuose, apie tai pranešti raštu – Vilniaus g. 54, Joniškis, LT-84166 ,el. paštu joniskioap@gmail.com Žodžiu –tel. 8 426 48340

                     11.4 gavus informacijos dėl galimų korupcinių veiklų, turinčių nusikalstamos veiklos požymių, nedelsiant informuoti bendrovės direktorių.

               12. Nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas:

                     12.1 bendrovė iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus;

                      12.2 bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovės darbuotojams pareikštus įtarimus, padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas.

             13. Bendrovės veiklos sritys, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė:

                     13.1 prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai;

                     13.2 efektyvus įstaigos biudžeto panaudojimas;

                     13.3 užsakomųjų reisų užsakymų priėmimas.

              14. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos, galimos korupcijos bendrovėje pasekmė:

                   14.1 pablogės teikiamų paslaugų kokybė bei paslaugų prieinamumas;

                   14.2 sumažės klientų pasitikėjimas bendrovės teikiamomis paslaugomis.

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATSKAITOMYBĖ

             15.  Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių įgyvendinimo planas, kuris nustato priemones, tikslus, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

              16. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas bendrovės direktoriaus įsakymu.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Šio aprašo nuostatas įgyvendina UAB Joniškio autobusų parko darbuotojai.

                                                                                                                                                                      

 

PATVIRTINTA
UAB Joniškio autobusų parkas
Direktoriaus Algirdo Lataičio
2016 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. V.1.42

 1 priedas

UAB JONIŠKIO AUTOBUSŲ PARKO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

 

Eil.

Nr.

Priemonės

Įvykdymo terminai

Atsakingi asmenys

1.

Siekiant sumažinti korupcijos atsiradimo galimybes, siekti viešumo, skaidrumo kontrolės, reikalingą informaciją skelbti viešai

 

Nuolat

Asmenys, atsakingi už antikorupcinę veiklą bendrovėje.

2.

Pasirašytinai supažindinti darbuotojus su bendrovėje patvirtintais korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu.

 

Po korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano jai įgyvendinti patvirtinimo

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje –

administratorė

3.

Užtikrinti bendrovės piniginių lėšų teisingą panaudojimą

 Nuolat

Vyr. buhalterė

4.

Viešuosius pirkimus vykdyti elektroninėje erdvėje (išskyrus mažos vertės pirkimus)

Viešųjų pirkimų vykdymo metu

Administratorė

5.

Užtikrinti skaidrų darbuotojų priėmimą į darbą

Priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys

Direktorius

6.

Užtikrinti tikslingą tarnybinio transporto panaudojimą

Nuolat

Atsakingi darbuotojai

7.

Užtikrinti kontrolę dėl kuro degalų panaudojimo tarnybiniam transportui

Ne rečiau kaip du kartus per metus

Atsakingi darbuotojai

8.

Užtikrinti bendrovės materialinių vertybių teisingą apskaitą ir panaudojimą

Nuolat

Atsakingi darbuotojai

9.

Piliečių skundų ir prašymų nagrinėjimas

Gavus skundą ar prašymą

Atsakingi darbuotojai

10.

Teisingas sutarčių sudarymas su įmonėmis ir gyventojais.

Nuolat

Atsakingi darbuotojai

11.

Bendrovės darbuotojų etikos taisyklių laikymąsis.

Nuolat

Visi įmonės darbuotojai

 

 

 

 

 

INFORMACIJOS darbo laikas

Pirmadieniais - penktadieniais:

Šeštadieniais, sekmadienis ir švenčių dienomis:

Pietų pertrauka:

Telefonas:

Rašykite mums Facebook'e

5.00 - 20.00

5.00 - 19.00

Be pietų pertraukos

+37042651333

ADMINISTRACIJOS darbo laikas

Pirmadieniais - ketvirtadieniais:

Penktadieniais:

Pietų pertrauka:

joniskioap@gmail.com

8.00 - 17.00

8.00 - 15.45

12.00 - 12.45